Forord

I foråret 1994 nedsatte regeringen Medieudvalget, som bl.a. fik til opgave at foreslå, hvordan massemedierne i højere grad end i dag kan blive sociale, kulturelle og politiske ressourcer for befolkningen.

For at opfylde denne centrale opgave i Medieudvalgets kommissorium har udvalget besluttet at udarbejde en Betænkning om børns og unges brug af massemedier.

Udvalget mener, at forslag til at forbedre vilkårene for børns og unges mediebrug vil være et vigtigt bidrag til at realisere kommissoriets mål.

Udvalget har noteret sig, at Mediekommissionen i sin afsluttende betænkning fra 1985 beskæftigede sig med samme spørgsmål - især med hensyn til mulighederne for medieundervisning i folkeskolen og det øvrige uddannelsessystem[1]. Det kan imidlertid konstateres, at der ikke er sket afgørende ændringer af prioriteringen af området i den mellemliggende periode.

Betænkning om børns og unges brug af massemedier er udarbejdet med hjælp fra Arbejdsgruppen om befolkningens brug af massemedier under Medieudvalget.

Arbejdsgruppens medlemmer var: Rektor Kim Minke (formand), adm. direktør Ebbe Dal, direktør Torben Holmbäck, chefredaktør Lisbeth Knudsen, redaktør Torben Krogh, kommitteret Henning Lund-Sørensen, formand Tove Malzer, afdelingschef Hans Carl Nielsen, journalist Trine Sick, professor Niels Thomsen, produktionsleder Hans Bang, direktør Bjarne Egedal (udtrådt november 1995), docent Kirsten Drotner, lektor Birgitte Holm Sørensen og lektor Birgitte Tufte.

Arbejdsgruppens sekretariat har bestået af fuldmægtig Henrik Andersen og fuldmægtig Else Fabricius samt kontorfuldmægtig Hanne Westergaard.

I arbejdet med betænkningen har Medieudvalget lagt vægt på dialog med børn og unge, lærere, undervisningskonsulenter og andre med indsigt på området.

I den forbindelse ønsker Medieudvalget især at takke Børnerådet, som med kort varsel gennemførte en mediehøring blandt børn og unge.

Også tak for en god debat til de 35 deltagere i seminaret om børns og unges mediebrug (november 1995). Og tak til de godt 20 lærere, undervisningskonsulenter og andre sagkyndige, som har skrevet til udvalget med synspunkter af relevans for arbejdet med betænkningen.

Medieudvalget den 31. januar 1996