24. Dokumentation af medieudviklingen

24.1 Baggrund

I forbindelse med sit arbejde har Medieudvalget adskillige gange konstateret, at der ikke i Danmark findes ajourførte, offentligt tilgængelige statistiske oplysninger om en del centrale forhold inden for medielandskabet, og som det er nødvendigt at kende til, før man kan tage stilling til en række af de mediepolitiske problemer.

Medieudvalget har forsøgt at afhjælpe problemerne på forskellig måde. Dels ved at igangsætte egne undersøgelser, dels ved at få andre til at udarbejde sådanne undersøgelser, og endelig ved at opnå adgang til en række af de private undersøgelser af medieforhold, der løbende gennemføres i Danmark.

Herved er der forhåbentlig blevet skabt et grundlag, der har muliggjort en nuanceret politisk diskussion - i hvert fald i den periode, hvor de tilvejebragte statistiske data er ajourførte.

Medieudviklingen forløber imidlertid i et hidtil ukendt højt tempo - både nationalt og internationalt. Og for at sikre muligheden for en fortsat bred og oplyst demokratisk debat om medieforholdene, vil Medieudvalget pege på, at det er nødvendigt med en løbende indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af basale statistiske oplysninger om udviklingen i medielandskabet.

Medieudvalget anerkender, at der i dag allerede findes private firmaer og organisationer, der løbende indsamler og bearbejder en række centrale data om medieudviklingen. Men dels er en del af disse data ikke offentligt tilgængelige, dels omfatter de langt fra alle relevante medieforhold, og de er derfor ikke i sig selv tilstrækkelige til at løse den for den demokratiske debat så nødvendige opgave.

I andre lande forsøger man på forskellig måde at afhjælpe dette problem, der er internationalt erkendt (jf. etableringen af Det audiovisuelle Observatorium). Den svenske stat finansierer således udgivelsen af en årbog - Media-Sverige - , der udkommer hvert andet år, og som indeholder statistikker og tilknyttede tematiske undersøgelser.

24.2 Anbefaling

Medieudvalget anbefaler, at der løbende tilvejebringes en offentlig tilgængelig oversigt over udviklingen i det danske og relevante dele af det internationale medielandskab, der bygger på en systematisk, kontinuerlig og upartisk indsamling og bearbejdelse af data og viden om medieområdet.

Medieudvalget ønsker ikke at lægge sig fast på den form, et sådant arbejde skulle etableres i her i landet, men vil i stedet pege på en række forhold, der bør opfyldes:

- det overordnede ansvar for tilvejebringelsen og bearbejdelsen af materialet om medielandskabet bør henlægges til en institution, der er uafhængig af ministerier, af medierne og disses organisationer;

- materialet bør tilvejebringes dels ved egne iværksatte undersøgelser, dels ved samarbejde med allerede eksisterende dataindsamlinger, hvad enten disse er offentligt eller privat organiserede;

- der nedsættes en referencegruppe til at støtte gennemførelsen af arbejdet, bestående af repræsentanter for medierne, disses organisationer, relevante ministerier og forskningsinstitutioner;

- arbejdet bør i størst muligt omfang koordineres med tilsvarende initiativer i andre europæiske lande.