Forord med anbefalingsforbehold m.v.

Hermed fremlægges Medieudvalgets fjerde og sidste betænkning.

Medieudvalget, som blev nedsat den 23. marts 1994, fik af statsministeren til opgave at undersøge og overveje:

"Tilrettelæggelsen af en fremtidig mediepolitik, der bygger på informations- og ytringsfrihed, sikrer spredning, mangfoldighed og alsidighed i nyhedsformidlingen og giver de bedst mulige rammer for et kvalitetspræget medieudbud".

Forud for denne betænkning har Medieudvalget fremlagt Betænkning om Journalistisk efter- og videreuddannelse (Betænkning nr. 1294), Betænkning om de elektroniske medier (Betænkning nr. 1300) og Betænkning om børns og unges brug af massemedier (Betænkning nr. 1311). Resuméer af disse betænkninger er gengivet sidst i denne betænkning.

Denne slutbetænkning er koncentreret om mediernes rolle i demokratiet, de trykte medier og de nye elektroniske medier.

Betænkningen er opdelt i fire dele - hvoraf de to første er beskrivende, mens del III og del IV også indeholder anbefalinger.

I betænkningens første del - Informations- og ytringsfrihed - skitseres de centrale emner og problemstillinger, der knytter sig hertil. På baggrund af en beskrivelse af ændringerne i befolkningens brug af massemedier og en diskuterende karakteristik af de væsentligste kendetegn ved udviklingen i den politiske formidling fremlægges de centrale mediepolitiske udfordringer, således som de tager sig ud for Medieudvalget.

I betænkningens anden del - Medieudviklingen - beskrives de mere objektive udviklingstendenser. Det gælder mediernes konvergens, de nye medier og internationalisering og koncentration af medier.

Betænkningens tredje del - De trykte medier og anbefalinger - er forbeholdt de trykte medier. I denne del redegøres detaljeret for udviklingen inden for de forskellige grupper af trykte medier, herunder om økonomi, samarbejdsformer etc. Som afslutning på denne del er anført de af Medieudvalgets anbefalinger, der udelukkende vedrører de trykte medier.

I betænkningens fjerde del - Øvrige nøgleområder og anbefalinger - fremlægges de øvrige områder, hvor Medieudvalget ønsker at afgive anbefalinger. Forud for hver anbefaling er anført en forklarende tekst.

Det bemærkes, at tre af Medieudvalgets medlemmer, Henning Lund-Sørensen, Vibeke G. Petersen og Peter Lorentz Nielsen, har afstået fra at tage stilling til anbefalingerne i denne betænkning, samt at Bettina Heltberg og Bård Hornekær ikke har deltaget i afstemningerne. Endvidere har Niels Thomsen afstået fra at tage stilling til anbefalingerne vedr. medieuddannelser i kapitel 23.

Medieudvalget den 11. juni 1996

Torben Krogh
/ Henning Lund-Sørensen