3. Udbud og forbrug af tv og radio

3.1. Indledning

Dette kapitel behandler udviklingen i udbudet af tv og radio, som danskerne har mulighed for at modtage. Det gælder såvel udviklingen i antallet af programkanaler som udviklingen i programfladen.

Desuden redegøres der for udviklingen med hensyn til forbruget af tv og radio. Antallet af radio- og tv-apparater har været stadig stigende i de senere år. TV-seningen er også vokset, mens radio lytningen har været mere konstant.

3.2. Udbudet af tv

I 1980'erne lå antallet af sendetimer fra DR på ca. 3.000 timer om året med en svagt stigende tendens. Med tilkomsten af lokal-tv og fra 1988 TV 2 voksede udbudet af dansk tv til ca. det dobbelte. Siden er også TV3 kommet til som dansk programkanal (8), således at antallet af sendeTtimer med dansk tv nu kan anslås til mere end 12.000 timer om året (9).

Med hensyn til sendetidens fordeling på programtyper (10) havde DR gennem 1980'erne i store træk den samme fordeling fra år til år, dog med flere sportsudsendelser i OL-årene. De største andele havde udenlandsk dramatik og kultur med gennemsnitligt 22% og 20% af sendetiden. Siden 1989 er fordelingen af DR-TVs sendeflade kun undergået mindre ændringer. Der er sket en lille reduktion i kulturprogrammernes andel, nemlig fra ca. 20% til 16% og små stigninger i nyhedernes andel (fra 10% til 12%) og både dansk dramatik (fra 4% til 7%) og udenlandsk dramatik (fra 22% til knap 24%). Samtidig er sendetiden øget med ca. 10%.

Tabel 2 viser, hvordan programfladerne er sammensat på de største danske programkanaler.

Tabel 2
Sendetid fordelt på programtype 1994
DRTV 2TV3Kanal Danmark
KategorierTimer%Timer%Timer%Timer%
Nyheder415123361087241113
Aktualitet og debat4531345113762441
Oplysning og kultur6811931592416873
Undervisning692300000
Musik1885109340401
Underholdning171535110238570522
Dramatik og fiktion1.116311.344403.496801.31341
Sport487133069231500
Regional-tv--1555----
Diverse------61319
Ialt3.5801003.370994.3701003.213100
Kilde: Gallup TV-Meter. Det bemærkes, at regionernes sendetid er opgjort som 155 timer pr. region, svarende til 4% af TV 2s samlede sendeflade. Det bemærkes endvidere, at Kanal Danmark-stationerne er opført under ét. For Kanal Danmarks vedkommende er der en "diverse" kategori, som for de øvrige tv-stationers vedkommende er fordelt på de øvrige kategorier. Tallene for Kanal Danmark kan således ikke umiddelbart sammenlignes med de andre stationers tal.

Som det ses af tabellen, har DR den største andel sendetimer til oplysning og kultur (19%) og den mindste andel af dramatik og fiktion (31%). TV 2s fordeling er ikke så forskellig fra DRs, men der er en mindre andel af oplysning og kultur (9%) og tilsvarende mere dramatik og fiktion (40%). TV3 adskiller sig markant fra de to public service stationer med hele 80% af sendefladen anvendt til dramatik og fiktion.

Den kategori af programmer, som er vokset stærkest med tilkomsten af TV 2 og - især - TV3 er altså dramatik og fiktion. Stigningen har været kraftigst med hensyn til udenlandsk dramatik og fiktion, men også udbudet af dansk dramatik og fiktion er steget i de sidste 10 år.

Tallene for Kanal Danmark kan ikke uden videre sammenlignes med de øvrige stationers tal, jf. tabelteksten. Der findes ikke tilsvarende opgørelser af fordelingen på programkategorier for de øvrige lokale tv-stationer. Generelt kan man sige, at stationer med mere end 15 timers sendetid er kommercielle nyheds- og underholdningsstationer, mens de mindre stationer har præg af at være græsrodsstationer med vægt på f.eks. religiøse programmer samt lokal debat og kultur (11).

Endelig er der i de seneste år kommet enkelte nye danske satellit- og kabelstationer til. DK 4 er en kabelfødt tv-kanal, som sender programmer inden for oplys-ning og kultur samt aktualitet og debat. ZTV og TV6 er satellitkanaler. Ligesom TV3 ejes de af det svenske selskab Kinnevik, men de henvender sig til et mere "smalt" publikum end TV3.

3.3. Udbudet af radio

Udbudet af danske radioprogrammer kommer fra DR med 3 landsdækkende programkanaler og fra ca. 300 lokale radioer. En del af sendetiden inddeler DR en af sine programkanaler (P2) i 9 regionale programkanaler, og der kan således siges at være både national, regional og lokal radio i Danmark.

Igennem de sidste 10 år har DR forøget sendetiden på sine tre programkanaler med over 30% til ca. 60 timer i døgnet. Den største andel af sendetiden har igennem hele perioden været på P3, hvor der i dag sendes døgnet rundt. Regionalradioernes andel er steget fra gennemsnitligt 20 minutter pr. dag i 1983 til godt tre timer i 1994 (12).

Som nævnt er der omkring 300 lokale radioer. Med hensyn til programindhold og sendeområde er der store forskelle. Som den ene yderlighed kan nævnes den kommercielle Radio Viborg, der dækker 10 kommuner med nyheder, sport, service og populær musik døgnet rundt. I den anden ende af spektret er der græsrodsradioer med få timers sendetid om ugen. Det gennemsnitlige antal sendetimer for en lokalradio er ca. 35 timer om ugen (13).

3.4. Forbruget af tv

Tabel 3 viser, hvor mange husstande i Danmark, der har farve-tv, sort/hvid tv, video m.v. Det fremgår bl.a. af tabellen, at 98% af Danmarks ca. 2,3 mio. husstande har fjernsyn.

Tabel 3
Tv-apparater m.v. i husstande 1994
Antal (x 1.000)%
Antal husstande2.339100
Husstande med farve tv2.25696
Husstande med s/h-tv432
Husstande med 2 eller flere tv73932
Husstande med video1.42961
Husstande med tekst tv1.41961
Kilde: Årsrapport for 1994, Gallup tv-meter

Igennem 1980'erne lå forbruget af tv i Danmark meget stabilt på ca. 1,5 time om dagen. Analyser fra DR viser, at tv-seningen til DR og TV 2 steg med ca. 1 time om ugen, efter at TV 2 kom i gang. De første tal om tv-sening af udenlandsk tv fra 1990 viser ca. 12 minutter pr. dag pr. voksen. Fra 1992 ændredes indsamlingsmetoden til elektroniske og automatisk registrerende tv-metre. Disse målinger må betragtes som mere sikre end de tidligere opgørelser, men er på grund af de forskellige metoder ikke sammenlignelige med disse.

Tabel 4 viser tv-stationernes andele af seertiden fra 1992 til første halvår af 1995.

Tabel 4
Tv-stationernes andele af seertiden 1992 1995 (%)
Tv stationAlle seereKan modtage TV3
19921993199419951992199319941995
DR3532302829262523
TV 24042414133353434
TV378101114161718
Lokal tv ialt55665466
Andre1313131420191819
Ialt100100100100101100100100
Kilde: Gallup TV-Meter. Det bemærkes, at tallene for 1995 dækker første halvår.

I 1994 så hver dansker tv i 2 timer og 36 minutter om dagen i gennemsnit. Tv-forbruget er svagt stigende. I 1992 var gennemsnittet 2 timer og 25 minutter. Med hensyn til fordelingen mellem tv-stationerne fremgår det af tabel 4, at DR og TV 2 tilsammen har mistet 6% af markedet siden 1992. Dette hænger især sammen med TV3s fremgang. Det bemærkes, at TV3, som sendes via satellit, ikke kan modtages i samtlige husstande. Som tabellen viser, er TV3s andel højere blandt de husstande, som kan modtage stationen (57%) end blandt alle tv-husstandene. Med den vækst i antallet af husstande, som kan modtage satellit-tv, må TV3 og andre satellit-kanaler allerede ad den vej forventes at få større andele af den samlede sening, jf. kap. 4.11.

Figur 2

35. Forbruget af radio

Det anslås, at der i Danmark er 8,6 mio. radioapparater (14). Det svarer til over 3,5 radioapparat pr. husstand. 83% af husstandene har et stationært stereoanlæg, i ca. 45% findes en stor transportabel radio (ghetto-blaster), og halvdelen af husstandene har en walk-man. I over 90% af bilerne i Danmark er der en radio.

Interessen for udenlandsk radio i Danmark er mere begrænset end interessen for udenlandsk tv. På hverdage lytter kun omkring 4% af befolkningen, hovedsageligt i det sønderjyske område, til udenlandsk radio.

DRs andel af den samlede radiolytning er ca. 80%, mens ca. 20% går til lokalradioerne. Hvis man ser på DRs enkelte programkanaler, er de 80% fordelt på ca. 7% til P1, ca. 34% til P2 med de regionale programmer og ca. 40% til P3.