Ordliste

Abonnements-tv (pay tv)
En form for tv, der udsendes i krypteret form. Abonnements-tv finansieres ved hjælp af abonnementsafgifter fra de forbrugere, som ønsker at se programmerne.

Adgangsstyringssystem (Conditional Access System)
Det system en operatør af betalings-tv anvender til at åbne og lukke for den enkelte seers dekoder - afhængigt af om der er betalt for tjenesten eller ej.

Analogt signal
Signalets størrelse (amplitude) kan antage enhver værdi mellem nul og den maksimale værdi i modsætning til et digitalt signal, hvor amplituden enten er nul eller maksimal.

Astra
Navnet på de satellitter, der opsendes og drives af det privatejede konsortium, SES (Société Européenne des Satellites). Satellitternes benyttes til rundspredning af tv og radio til europæiske seere og lyttere.

BBC (British Broadcasting Corporation)
Britisk licensfinansieret public service institution som råder over to landsdækkende, jordbaserede tv-kanaler og fire landsdækkende radiokanaler. 25 % af programproduktionen fraregnet nyheder og aktualitetsprogrammer skal være produceret i entreprise.

Bredbåndsnet
Betegnelse for et transmissionsnet med stor båndbredde, normalt over 2 MBit/s. Et bredbåndsnet har stor transmissionskapacitet, hvilket er en forudsætning for overføring af tv-programmer.

Bit/s
Transmissionshastigheden for digitale signaler angives i bit pr. sekund. Enheden kan skaleres i kbit/s, Mbit/s osv.

Båndbredde
Båndbredden af et radiosignal er den del af frekvensspektret, radiosignalet optager. Et tv-signal i VHF-båndet optager f.eks. 7 MHz. Udtrykket anvendes også om kapaciteten i telekabler.

CEPT
De europæiske post- og teleforvaltningers sammenslutning (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications). På telekommunikationsområdet foregår samarbejdet i ECTRA (European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs) og ERC (European Radiocommunications Committee). Danmark repræsenteres i disse to organer af Telestyrelsen.

Channel Four
Britisk reklamefinansieret tv-kanal som råder over en landsdækkende, jordbaseret kanal. Channel Four har public service forpligtelser og er tilknyttet ITV. Det meste af programproduktionen bortset fra nyheder foregår hos entrepriseproducenter.

DAB (Digital Audio Broadcast)
Nyt digitalt, radiosystem, som bl.a. indføres i Danmark.

Danmarks Radio (DR)
En selvstændig offentlig institution, som er finansieret af licensafgifter. DR er underlagt public service forpligtelser. DR sender en tv-kanal og tre radiokanaler.

Dekoder (Set-top box)
Det apparat, der omsætter et krypteret tv-signal til et tv-signal, der kan gengives af et almindeligt tv-apparat.

Digitalisering
Omsætning af et analogt signal til et digitalt signal. Anvendes også om den tekniske udvikling, der medfører stigende anvendelse af digitalt frem for analogt udstyr.

Digital kompression
Omkodning af et digitalt signal med henblik på at reducere informationsmængden og dermed muliggøre en reduktion af transmissionshastigheden/den nødvendige båndbredde.

Digitalt signal
Signalets størrelse (amplitude) er omsat til en binær talværdi.

DVB (Digital Video Broadcasting)
Familie af digitale tv-sendestandarder beregnet for satellit, kabel og jordbaseret udsendelse.

EBU (European Broadcasting Union)
Den europæiske sammenslutning af nationale radio- og tv-stationer.

ENG (Electronic News Gathering)
Indsamling af programstof ved hjælp af kameraer, der sender til en OB vogn eller en anden modtager, via små, mobile radio- eller tv-sendere. Senderen kan f.eks. være monteret på en motorcykel.

Entreprise-produktion
Produktion af tv-programmer som tv-stationerne bestiller hos private, uafhængige tv- eller filmproducenter.

ETSI (European Telecommunication Standards Institute)
Det europæiske standardiseringsorgan på telekommunikationsområdet.

Eutelsat (European Telecommunications Satellite Organisation)
International organisation, hvori Danmark er medlem. Eutelsat har over 40 medlemmer og er oprettet for at tilgodese europæiske behov for telekommunikation via satellit.

Fast kredsløb
En fast opkoblet forbindelse i telenettet.

Femman
Svensk reklamefinansieret tv-kanal som sender via satellit. Ejes af bl.a. SBS.

Foot-print
Den del af Jorden, som dækkes af en satellits udsendelser.

Frekvensspektrum

Langbølge (LB)30-300 kHz (kilohertz)
Mellembølge (MB)300-3000 kHz
Kortbølge (KB)3-30 MHz (Megahertz)
Meget høje frekvenser (VHF)30-300 MHz
Ultrahøje frekvenser (UHF)300-3000 MHz
FM-radiofoni er placeret i VHF-båndet (87,5-108 MHz).

Fællesantenneanlæg (kabel-tv-anlæg)
Anlæg, der forsyner mere end én husstand med radio- og tv-programmer. Programmerne kan modtages med egne antenner eller tilføres anlægget fra et overordnet kabelnet eller evt. indfødes direkte i anlægget fra et lokalt studie. Under indflydelse fra engelsk benyttes ordet kabel-tv-anlæg ofte som synonym for et større fællesantenneanlæg.

HDTV (High Definition Television)
TV med høj billedopløsning og 16:9 skærmformat. Opløsningen er ca. 4 gange større end på almindeligt tv.

Hovedstation (Headend)
Hovedstationen (engelsk: headend) er fællesantenneanlæggets centrale enhed, der modtager, forstærker og evt. kanalomsætter radio- og tv udsendelserne, inden de fordeles i fællesantenneanlægget.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
Et koblet, digitalt netværk med mulighed for tekst-, tale- og datatjenester.

ITV
Britisk reklamefinansieret tv bestående af en række regionale selskaber, som tilsammen råder over en landsdækkende, jordbaseret tv-kanal. Koncessionsbetingelserne indeholder public service forpligtelser. Desuden skal mindst 25 % af programproduktionen fraregnet nyheds- og aktualitetsprogrammer foregå hos entrepriseproducenter.

Jordbaseret (terrestrisk) sendernet
Betegnelsen for et sendernet bestående af radio/tv-sendere, hvis antenner er placeret i master, der står på jorden.

Kabelfødt tv og radio
Betegnelse for programmer, der fordeles ved hjælp af kabelnet, der er direkte tilsluttet et studie.
Kontribution
Radio- eller tv-virksomhedens hjemtagelse af programstof til udsendelse.

Kryptering
Den proces, en operatør af betalings-tv lader tv-signalet gennemgå, inden det udsendes, og som bevirker, at signalet ikke uden videre kan gengives af et almindeligt tv-apparat.

Licens
En afgift, som påhviler alle, der har et radio- eller tv-apparat. Kulturministeren fastsætter licensen med tilslutning fra Folketingets finansudvalg. Licensen anvendes til finansiering af DR og til dels TV 2.

Lokalradio
Radiostationer, hvis sendetilladelser udstedes af lokale nævn (eller fælles nævn). Sendeområdet for en lokalradio er typisk en kommune. Hvis flere kommuner er gået sammen om fælles nævn, udvides radioens sendeområde tilsvarende.

Lokal-tv
TV-stationer, hvis sendetilladelser udstedes af lokale nævn (eller fælles nævn). Sendeområdet svarer til det område, nævnet dækker (en eller flere kommuner).

MTV
Mainos TV. Finsk reklamefinansieret tv-station, som sender på en jordbaseret tv-kanal.

Netværk (networking)
Fast samarbejde mellem lokale radio- eller tv-stationer (eller mellem stationerne og udenforstående foretagender) om programvirksomheden. Netværk kan f.eks. have form af samsending af programmer. Loven om radio- og fjernsynsvirksomhed indeholder et forbud mod netværk, for så vidt angår lokale radio- og tv-virksomheder.

NRK
Norsk Rikskringkasting. Norsk offentlig public service radio- og tv institution, som er finansieret af licens og offentligt tilskud. NRK har tre landsdækkende radiokanaler og en landsdækkende tv-kanal.

NSD (Nordic Satellite Distribution)
Et selskab ejet af Tele Danmark, Telenor og Kinnevik. Selskabet fungerer som satellitoperatør.

NVOD (Near video on demand)
En variant af VOD, hvor et givet udbud af programmer genstartes med jævne mellemrum, f.eks. hvert kvarter.

OB (Outside Broadcasting)
Midlertidige radioforbindelser, der etableres f.eks. i forbindelse med transmission fra sportsbegivenheder.

PAL (Phase Alternate Line)
Den "familie" af tv-standarder som anvendes i Danmark og de fleste andre europæiske lande. I Tyskland er der udviklet en variant af PAL, benævnt PAL-plus.

Parabol-antenne (DTH)
Daglig benævnelse for en antenne til modtagning af satellit-tv eller satellit-radio. Sådanne antenner er ofte formet som paraboler, men kan også have andre former. DTH står for "Direct to home", dvs. modtagning hos den enkelte husstand med egne antenner.

PPV (Pay per view)
En form for betalings-tv, hvor abonnenten kun betaler for det faktiske programforbrug.

Programme Delivery Control (PDC)
Et system til styring af videooptagelser.

Public access
Mulighed for befolkningen for at komme til orde i medierne. Begrebet anvendes ofte i forbindelse med de lokale elektroniske medier, som bl.a. opstod i kølvandet på et krav om større adgang til medierne for almindelige mennesker uden mediemæssige forudsætninger.

Public service
betyder oprindeligt "offentlige medier" eller "radio og tv i almenhedens tjeneste". Begrebet anvendes om medier, som i forhold til statsmagten er forpligtet til at udsende et programudbud præget af uafhængighed af økonomiske og politiske interesser, alsidighed, kvalitet og mangfoldighed. Udbudet skal indeholde et væsentligt element af nationalt produceret programstof.

Radiokæde
Overføring af signaler (telefoni, tv eller data) mellem to eller flere positioner ved hjælp af radioforbindelser som alternativ til kabler.

RDS (Radio Data System)
Digital information som sendes sammen med FM-signaler, og som bl.a. medfører, at radiomodtageren automatisk stiller sig ind på den sender, der giver den bedste modtagelse af det pågældende program. Det kræver, at radiomodtageren er indrettet til RDS.

Samsending
Samtidig udsendelse af programmer fra flere lokale radioer eller lokale tv-stationer. Loven om radio- og fjernsynsvirksomhed indeholder bl.a. et forbud mod samsending, jf. forklaringen til "netværk".

Satellit-transponder
Den enhed i satellitten, der modtager signalet fra jordstationen og sender det retur efter forstærkning og frekvensændring.

Satellit-tv og -radio
Betegnelse for programstof, der rundspredes ved hjælp af satellit. Fra studiet overføres programmet til en jordstation, hvorfra det sendes videre til satellitten. I satellitten forstærkes og frekvensændres signalet, inden det sendes tilbage mod Jorden, hvor det kan modtages af fællesantenneanlæg eller af enkelthusstande.

Scandinavian Broadcasting System (SBS)
Internationalt medieforetagende med aktiviteter i de skandinaviske lande. Hovedaktionær er Capital Cities. SBS er hovedaktionær i bl.a Femman i Sverige, TV Norge og Kanal 2 i Danmark samt aktionær i en række lokale tv-produktionsselskaber i Danmark.

S-DAB (Satellite-Digital Audio Broadcasting)
Digitalt, satellitbaseret radiosystem, der forventes introduceret efter år 2000.

Single frequency-network (SFN)
Sendernet hvor alle sendere i et givet område sender det samme program på den samme frekvens. Teknikken kan benyttes i forbindelse med digital radio og tv. Der opnås en frekvensbesparelse og en bedre dækning sammenlignet med et konventionelt sendernet, hvor hver sender i et givet område sender på sin egen frekvens.

Smart-card
Betalingskort, der indsættes i dekoderen med henblik på dekodning af et nærmere angivet program eller programpakke.

SNG (Satellite News Gathering)
Indsamling af programstof ved hjælp af mobile satellitterminaler.

Sponsorering
Tilskud til udsendelse af radio- eller tv-programmer fra et foretagende, som ikke selv udøver radio- eller tv-virksomhed, med henblik på at fremme det pågældende foretagendes navn, logo m.v. Sponsorens navn eller logo skal angives ved programmets begyndelse eller slutning.

SVT
Sveriges Television AB. Svensk public service institution med rådighed over to tv-kanaler, Kanal 1 og TV2. SVT er licensfinansieret og organiseret som et statsligt aktieselskab.

Terrestrisk udsendelse
Radio- eller tv-udsendelse via jordbaserede sendere.

TV Norge
Norsk reklamefinansieret satellit-tv-kanal. Hovedaktionæren er SBS.

TV 2
En selvejende institution, der sender landsdækkende og regionalt public service tv. TV 2 er finansieret ved hjælp af licens og reklameindtægter. TV 2 består af TV 2/Danmark, som står for den landsdækkende programvirksomhed, samt otte regionale TV 2-virksomheder, som står for den regionale programvirksomhed. TV 2 har rådighed over én tv-kanal.

TV2 Reklame A/S (TVR)
Statsligt aktieselskab, som formidler reklameindslag i TV 2.

TV 2-Norge
Norsk reklamefinansieret tv-kanal. TV 2-Norge har koncession til at drive en norsk landsdækkende, jordbaseret tv-kanal. Koncessionsvilkårene har public service karakter. Hovedaktionærer er Schibstedt og Egmont.

TV3
Reklamefinansieret satellit-tv-kanal med hjemsted i Storbritannien. TV3 sender til Danmark, Norge og Sverige på de respektive landes sprog. TV3 ejes af Industriförvaltnings AB Kinnevik.

TV 4
Svensk reklamefinansieret tv-kanal. TV-4 har koncession til en svensk, landsdækkende, jordbaseret tv-kanal. Koncessionsvilkårene har public service karakter. Hovedaktionærer er Investor AB, Forsikringsselskabet SPP og Industriförvaltnings AB Kinnevik.

TV 6
Satellit-tv-kanal, som sender til Danmark, Norge og Sverige. TV 6 er reklamefinansieret og specielt rettet til et kvindeligt publikum. TV 6 ejes af Industriförvaltnings AB Kinnevik.

VOD (Video on demand)
En tv-tjeneste som indebærer, at man kan vælge sit eget repertoire og når som helst se det program, man ønsker.

YLE
Yleisradio. Finsk public service institution, som råder over fire landsdækkende radiokanaler og to landsdækkende tv-kanaler. Finansieres af licens samt indtægt fra udlejning af tv-sendernet til MTV.

ZTV
Satellit-tv-kanal som sender til Danmark, Norge og Sverige på landenes respektive sprog. ZTV er reklamefinansieret og ejes af Industriförvaltning AB Kinnevik.