Indledning: Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning

Kommissoriet for denne betænkning er en del af kommissoriet for Medieudvalget, der blev nedsat den 23. marts 1994.

Medieudvalget fik af statsministeren til opgave at undersøge og overveje:

"Tilrettelæggelsen af en fremtidig mediepolitik, der bygger på informations- og ytringsfrihed, sikrer spredning, mangfoldighed og alsidighed i nyhedsformidlingen og giver de bedst mulige rammer for et kvalitetspræget medieudbud."
Statsministeren gjorde det under præsentationen af Medieudvalget klart, at regeringen ønsker at styrke kvaliteten af journalistikken i Danmark - bl.a. ved at øge omfanget af og forbedre indsatsen for den journalistiske efteruddannelse.

I kommissoriet for Medieudvalget er det udtrykt således:

"Det forventes, at de elektroniske medier, dagspressen og den journalistiske efteruddannelse vil have en central placering i udvalgets arbejde."
Medieudvalget nedsatte i maj 1994 en Arbejdsgruppe om journalistisk efteruddannelse med henblik på arbejdet med denne betænkning.

Arbejdsgruppens medlemmer var:

Arbejdsgruppen blev i december 1994 og i januar 1995 udvidet med yderligere fire medlemmer: Arbejdsgruppens sekretariat har bestået af overassistent Charlotte Juul, fuldmægtig Else Fabricius og fuldmægtig Henrik Andersen.

På baggrund af en gennemgang af de nuværende tilbud på området for journalistisk efteruddannelse og efter at have fået foretaget en stor behovsundersøgelse (1)i hele mediebranchen stod det klart for arbejdsgruppens medlemmer, at betegnelsen 'den journalistiske efteruddannelse' ikke er dækkende for den uddannelsesindsats, som samfundet kan have interesse i, og som virksomhederne og fagets udøvere har behov for.
Medieudvalget har derfor også beskæftiget sig med videreuddannelse og kalder hermed indstillingen:

Betænkning om journalistisk efter- og videreuddannelse

Arbejdsgruppen og Medieudvalget har også diskuteret tidsperspektivet: Hvor mange år frem skal de kvalifikationsbehov og det mediebillede, som har en bestemmende betydning for en nyordning for journalistisk efter- og videreuddannelse, søges identificeret? Medieudvalget finder, at en periode på omkring ti år er forsvarlig, fordi nyordningen på den ene side må opbygges trin for trin - på baggrund af en langsigtet strategisk indsats, mens det på den anden side er vanskeligt at forudse medieudviklingen i et perspektiv ud over de ti år.
De følgende beskrivelser og forslag er derfor udarbejdet i et perspektiv frem til år 2005 - 2007.


Fodnoter:

1. Behovsundersøgelsens resultater er fremstillet i en rapport, Behov for journalistisk efter- og videreuddannelse (januar 1995). Undersøgelsen er nærmere omtalt i kapitel 4 i denne betænkning. Et resumé af undersøgelsen er optrykt i bilag 1 til betænkningen. Interesserede kan rekvirere behovsundersøgelsen ved henvendelse til Statsministeriet. [tilbage]