INDLEDNING

Dagbladene går en spændende fremtid i møde. Det kommende informationssamfund ligger som en udfordring for alle medievirksomheder, og også dagbladene ønsker at være en integreret del heraf. Hvordan denne udvikling vil forme sig er vanskeligt at spå om, men en række forhold og tendenser både herhjemmefra og fra udlandet kan måske give et fingerpeg.

Medieudvalgets arbejdsgruppe om den teknologiske udvikling har været forum for en nærmere debat om den teknologiske udviklings indvirkning på medievirksomhedernes fremtid, og det er i dette regi, at denne rapport om dagbladene og den teknologiske udvikling er opstået.

Rapporten er et forsøg på at afdække en række af de tendenser og muligheder, som den teknologiske udvikling kan medføre for de danske dagblade. Den beskriver fornyelser og rationaliseringer i den nuværende avisproduktions-proces, men ikke mindst beskriver den de muligheder, som dagbladene kan imødese med hensyn til at skabe komplementære elektroniske tjenester og produkter til den trykte avis. Den trykte avis vil overleve i mange år og årtier og måske aldrig dø, men ikke desto mindre er der klare tendenser i retning af, at det kan være hensigtsmæssigt - både i kommercielt og redaktionelt henseende - at skabe elektroniske formidlingsveje for dagbladsinformation.

Rapporten er på ingen måde et forsøg på at skabe klare og sikre billeder af, hvad der vil ske de kommende år, men mere et vue over det potentiale, man kan se ved forskellige nuværende og kommende kombinationer af teknologi og dagbladsinformation. Rapporten beskæftiger sig af samme grund ikke i nævneværdig grad med avisen som medie, men koncentrerer sig i høj grad om de teknologiske muligheder, som kan skabe fremadrettede platforme for formidling af dagbladsstof i elektronisk form. Vigtige i denne sammenhæng er naturligvis også rapportens afsnit om distributionsforhold og forbruger- og modtagerforhold, idet et elektronisk produkt nødvendigvis kræver elektroniske distributionsveje og elektroniske modtagerapparater. Som bilag til rapporten findes en kort gennemgang af Magasinpressens vurdering af den teknologiske udvikling for så vidt angår Magasinpressen år 1995 og år 1995-2000+.

Rapporten beskæftiger sig ikke med dagbladenes engagement i lokalradio og -tv, idet denne del af avisernes aktiviteter betragtes som et særligt sideprodukt til den ordinære avisproduktion, og fordi disse aktiviteter er reguleret selvstændigt i lovgivningsmæssig henseende.

Det er ønsket med rapporten at give et forhåbentligt interessant og udfordrende bidrag til debatten om dagbladenes placering i et fremtidigt informationssamfund som uundværlige informationsindsamlere, informationsbearbejdere og informationsformidlere.