7. DRs bud på fremtiden

Ud over som allerede omtalt at opstille en række fortrinsvis kvantitative mål for de forskellige kanaler og nyhedsformidlingen har Danmarks Radio i redegørelsen Danmarks Radio 1995 - 2005 formuleret en strategi for hele sin virksomhed og herunder også for radioen. Redegørelsen er et ambitiøst og reflekteret forsøg på at formulere såvel idegrundlag som mål og strategier for en moderne public service institution i en fremtid der på medieområdet vil være præget af store forandringer, en intensiveret konkurrence om ressourcer, seere og lyttere samt en hastig teknologisk udvikling.

For radioens vedkommende er DRs overordnede bud - som det har været fremme i forskellige sammenhænge - et system bestående af 4 forskelligt formaterede full-time kanaler, heraf to døgn-kanaler. P1 skal fortsat være den verbale kanal "med vægt på det danske, det oplysende, samtalen og den radiofoniske oplevelse for skiftende målgrupper", P2musik skal udvides til et 24 timers klassisk musiktibud "med vægt på dansk musik og fremførelse, dansk præsentation og samspillet med det danske musikliv". P3 skal fortsat være som det hedder "den ungdommelige 24 timers full service-station" for unge under 40 med nyheder, journalistisk, musik og service". Endelig skal Danmarkskanalen være "et regionalt baseret full-service tilbud for den ældste halvdel af befolkningen". Målene for kanalerne vil være forskellige på grund af den differentierede formatering. P1 skal først og fremmest have en høj akkumuleret dækning, P2musik en høj dækning og en høj lyttetid for den del af befolkningen der interesserer sig for den klassiske musik, nyere kompositionsmusik og jazz. P3 og Danmarkskanalen skal først og fremmest have høje dækningsprocenter inden for deres respektive målgrupper.

I forhold til den nuværende struktur er der tale om to væsentlige udvidelser. Samlet ønsker Danmarks Radio med forslaget at lægge beslag på en fjerde frekvens og at fordele udvidelsen navnlig til P2musik og dernæst til de regionale programflader. Begrundelsen er at lytterne vil få en udvidet valgmulighed døgnet rundt, og at styrke den regionale public service radio ud fra en forventning om at det er på dette niveau de kommercielle tilbud især vil sætte ind i de kommende år. Danmarks Radio har allerede taget forskud på at styrke de regionale kanaler. Pr. 1. april l995 har Danmarks Radio iværksat et forsøg der indebærer, at de enkelte regionale stationer i højere grad selv kan tilrettelægge deres programflader. Angiveligt for at de enkelte regionale stationer skal rette programfladen mere ind mod de særlige behov som deres respektive målgrupper har i erkendelse af, at behovene er forskellige rundt om i landet, ligesom døgnrytmen kan være det. Men her skal man nok heller ikke undervurdere konkurrencen fra lokalradioerne visse jyske byer. Man kunne forestille sig, at det har indgået i begrundelsen for at fremskynde forsøget, som oprindeligt var planlagt til 1. jan. 1996. Projektet evalueres af Radioens Udviklingsenhed i efteråret 1995.

Som hidtil beholder regionalradioerne hver deres morgenfladen fra 6.00 - 9.00, og har hver en sen eftermiddagsflade fra 16.00 - 18.30. Men nogle har desuden valgt at sammensætte deres egen formiddagsflade fra 9.00 - 11.00. Fladen fra 11.00 - 12.30 er stadig fælles, ligesom fladen fra 13.00 - 16.00. En nydannelse er at regionalstationerne har fået en halv time 12.30-13.00 til nyheder og service for at imødekomme den anderledes døgnrytme uden for de større byer. Desuden har de regionale stationer som nævnt fået en weekendflade lørdag fra 7.00 - 12.00 som også sammensættes forskelligt fra region til region.

De enkelte regionalstationer har hver haft deres ønsker til projektet, jf. DRåben nr. 11/1995. Således har Radio Fyn ønsket en tættere kontakt med lytterne ved i samarbejde med regionens foreningsliv at lade lytterne selv producere udsendelser. Østjyllands Radio ønsker at etablere et samarbejde med lytterpaneler blandt områdets kernelyttere med henblik på efterkritik, nye ideer og mulige ændringer i programfladen. Andre regionalstationer vil satse på nye programmer. Radio Midt og Vest ønsker flere aktualitetsprægede og debatskabende programmer, Nordjylland Radio ønsker et program som særligt henvender sig til ældre lyttere, og på Bornholm ønsker man eksperimentere med en formatering af nyhederne. Via edb-systemet "New Star" ønsker Bornholms Radio at blande nationalt og internationalt stof med regionale nyheder med særligt henblik på den målgruppe som Bornholms Radio har.

Hvad angår nyhedsformidlingen foreslår redegørelsen at man bibeholder en samlet nyhedstjeneste, men at nyhedsformidlingen bør formateres, fordi kanalernes forskellige målgrupper har forskellige præferencer og forudsætninger. Nyhedsformidlingen må ske ud fra en viden om disse forskelligheder og med det sigte "at bygge bro over de informationskløfter, som er et resultat af forskellighederne". Redegørelsen tager ikke stilling til hvordan denne ændring af nyhedsformidlingen skal udmøntes organisatorisk, men foreslår to muligheder til nærmere forhandling. Det ene går ud på at lade det redaktionelle ansvar forblive hos Radioavisens ledelse, mod at Radioavisen indgår aftaler om hvordan nyhederne skal profileres i overensstemmelse med de enkelte kanalers behov. Det andet er mere kontroversielt og går ud på at placere en væsentlig del af de økonomiske ressourcer til nyhedsformidlingen hos de produktansvarlige kanalchefer og dermed etablere en køber-sælger relation mellem nyhedstjenesten og den aftagende kanal, dog kombineret med en aftale om at lade nyhedstjenesten være eneleverandør. Begge forslag lægger op til at styrke kanalchefernes stilling i forhold til Radioavisen, og det sidste forslag giver kanalcheferne mulighed for en betydelig indflydelse på nyhedsformidlingens indhold og form.

Desuden indeholder redegørelsen tre "hensigtserklæringer": 1) Danmarks Radio vil inden for underholdningsstoffet forsøge at udvikle originale danske programkoncepter, evt. på tværs af flere kanaler, hvor nye talenter trækkes ind. 2) Det er tanken at forbedre public access aspektet ved evt. at genåbne båndværksteder nationalt og regionalt, og ved at udvikle programformer der inddrager lytterne mere aktivt, end det sker idag. Og 3) Som en egentlig nydannelse foreslås det at lægge en del af produktionen ud i eksterne miljøer, sådan som det kendes fra TV2's enterprisemodel.

Endelig planlægges det at etablere en forsøgsordning med DAB (Digital Audio Broadcasting) i lighed med hvad der sker rundt om i de øvrige europæiske lande. Forsøgsordningen vil gå ud på at sammenligne lydkvaliteten i FM og DAB, og der vil derfor blive tale om samsending hverdage mellem 13.30 og 18.30 i Københavnsområdet. Samsendingen vil blive udnyttet til at sende klassisk musik.