6. Oversigt over og sammenligning mellem udenlandsk tv's rolle i udbud og forbrug af tv i 1994

De isolerede analyser af udbudet og forbruget er både nødvendige og interessante i sig selv, men det er helt centralt også at sammenholde udenlandsk tv's rolle i forbruget i forhold til transnationaliseringen af udbudet. En sådan sammenligning belyser seernes præferencer i den hårde udvælgelse af et forbrug, der er relativt meget beskedent i forhold til udbudets næsten overvældende omfang. Konfrontationen mellem udbud og forbrug udgør et væsentligt bidrag til at kunne vurdere konsekvenserne af fremtidige ændringer i udbudet af kanaler og tv-programmer. - Ved at koncentrere sammenligningen om 1994 kan den også tjene som oversigt over den aktuelle situation som afrunding på gennemgangen i de foregående kapitler.

Tabel 18 medtager alle `mål' eller udtryk for udenlandsk tv's rolle i det danske tv-landskab, der har været anvendt for hele udbudet og hele forbruget i kapitel 4 og 5. Frem til den dobbelt optrukne linie viser tabellen kanal- og kanalniveauers andel af forskellige dele af udbud og forbrug (lodret læsning af de fire første dobbelt-søjler). De to sidste dobbelt-søjler viser (ved vandret læsning), hvor stor en del af kanalens (-niveauets) udbud og forbruget af dette, der var dansk produceret.

De første tre søjler i tabellen viser tv-landskabets samlede udbud og forbrug og forbrugets andel af udbudet (udnyttelsesgraden). Det er på forhånd indlysende, at forbruget må udgøre en meget beskeden del af det samlede udbud. Udnyttelsesgraden er med andre ord lav.

Den lave udnyttelsesgrad kan opfattes som et `spild', der falder, når man bevæger sig fra det udenlandske udbud, over det private danske udbud, det danske udbud som helhed, DR, offentlige danske kanaler til TV 2. Reelt kan man dog kun afgøre, om der er tale om `spild', hvis man kender spredningen eller forskelligartetheden i udbudet og forbruget bedre, end det er muligt ud fra gennemgangen her.

Den ensartethed i flere dimensioner mellem forskellige dele af tv-landskabet, der (også) fremgår af den samlede redegørelse i kapitel 4 og 5, tyder på, at udbudets omfang og de mange kanaler ikke kun bidrager til alsidighed i udbud og forbrug og en bedre behovstilfredsstillelse for seerne, men også i høj grad er udtryk for `spild' i form af gentagelse og/eller i form af et stort udbud, der bruges meget lidt. I så fald er der tale om et `spild', der tilsyneladende er prisen for de sidste 10 års øgede liberalisering og konkurrence i tv-landskabet.

Da der er tale om et vejet udbud, kan udnyttelsesgraden for de kanaler, der ikke når hele befolkningen, sammenlignes med de øvrige udnyttelsesgrader, men bør for en sikkerheds
skyld vurderes med forsigtighed (da der indgår skøn i disse sammenhænge). - Der er en voldsom forskel mellem udnyttelsesgraden af udenlandske og danske kanaler og mellem de danske indbyrdes, hvor udnyttelsesgraden kun er halvt så stor for de private som for de offentlige kanaler.

Tabel 18: Sammenligning af udenlandsk tv's rolle i (vejet) udbud og forbrug på forskellige niveauer i tv-landskabet, 1994

    Kanaler /    Totalt  Totalt  Forbru- Andel  Andel  Andel af  Andel af  Andel   Andel af  Dansk   Dansk   
   Kanal-niveau    udbud  forbrug gets   af    af    udbudet  forbrug  af    forbru-  produ-ce produ-cer 
                     andel  totalt  totalt  fra    (af    dansk   get af   ret    et andel  
                     af    udbud  forbrug danske   udbud)   produ-ce dansk   andel   af     
                     udbudet          kanaler  fra    ret    produce-r af udbud forbrug  
                                        dan-ske  udbud   et tv              
                                        kana-ler                       
             Timer  Timer    %   %      %   %       %   %       %   %       %   
 DR            3.749  282   8    9    30    34     35     47    39     62    69    
 TV 2           3.563  387   11    9    42    32     48     37    53     52    60    
 Offentligt dansk tv   7.312  669   9    18    72    66     83     84    92     58    69    
 TV 3           2.312  86    4    6    9    21     11     9     5     20    30    
 Lokal-tv         1.440 52    4    4    6    13     6     7     3     25    25     
 Privat dansk tv      3.572 138   4    9    15    34     17     16    8     .     28     
 Danske kanaler     11.064  807   7    28    87    100    100    100    100    45    62    
 Udenlandske kanaler   28.874  124   0,4   72    13    -     -     -     -     0     0     
 Totalt         39.938  931   2    100   100   -     -     -     -     -     53    
Oversigten er baseret på tabellerne 10,11,12,13,14. Bemærk at der, som det fremgår af tabellens overskrift, er tale om beregninger ud fra det vejede udbud, det vil sige det faktiske antal sendetimer vejet med penetrationen. - Det skal erindres, at det ikke på grund af datamaterialet kan undgås, at der er små afvigelser fra de tilsvarende tal i andre sammenhænge, og at der indgår vurderinger og afrundinger. - I næstsidste søjle er tallene for TV3 og lokal-tv skøn, jævnfør at det er undladt at anføre noget tal for "privat dansk tv".

Hovedparten af forbruget er knyttet til den danske del af tv-landskabet. Tabellens 6. og 7. søjle viser, hvor store andele af udbudet og forbruget, der var knyttet til kanaler og kanalniveauer i den danske del af tv-landskabet. Det fremgår, at de private kanaler stod for 34% og de offentlige for 66% af udbudet fra danske kanaler, men i forbruget af dette udbud øges den offentlige del væsentligt og den private halveres i forhold til andelen af udbudet. (Det samme forhold er endnu mere markant ved en tilsvarende sammenligning mellem den danske og udenlandske del i hele tv-landskabet). De offentlige kanalers andel af forbruget fra de danske kanaler var altså 83% i 1994. DR og TV 2 havde omtrent samme andel af udbudet, medens TV 2 havde en væsentlig større andel af det samlede forbrug end DR.

De sidste to søjler før den dobbelte linie viser fordelingen af udbudet og forbruget af dansk produceret tv. Da de offentlige kanaler svarede for 84% af dette udbud, men 92% af forbruget, synes seerne at have haft en større præference for det dansk producerede tv, der vistes i de offentlige kanaler end i de private (TV3). En anden - nok mindre sandsynlig - tolkning er naturligvis, at der var en større præference for de private kanalers udenlandsk producerede udbud end for de offentlige kanalers udenlandske udbud.

Da der er tale om et vejet udbud, fremgår det tilsyneladende, at TV3's danske udbud ikke havde en særlig stor gennemslagskraft, idet kanalen stod for 9% af det dansk producerede udbud, men kun for 5% af forbruget af dette udbud. - Det skal huskes, der indgår skøn i beregningen af disse tal.

DR sendte 47% og TV 2 37% af det dansk producerede udbud i 1994. - I forhold til fordelingen af forbruget viser det, at kvalitet i seernes opfattelse med sikkerhed ikke kun handler om nationalitet. Da forskellene i udbudets sammensætning på programkategorier var begrænsede, betyder det enten, at disse forskelle var væsentlige for seernes valg, eller også er det en påmindelse om, at det er en begrænset del af kvalitetsdimensionerne, der kan opfanges i en undersøgelse af denne type, der fx slet ikke nærmer sig udsendelsernes "æstetik", sendefladens opbygning, udsendelsernes rytme og meget andet.

Det ændrer ikke, at det er iøjenfaldende, at TV 2 (her inklusive regionerne) med en langt mindre del af den danske produktion opnåede en langt større del af forbruget af dansk tv end DR.

De to sidste søjler er som nævnt af en anden karakter end resten af tabel 18. De viser den dansk producerede andel af kanalernes (-niveauernes) udbud og forbruget af dette udbud. Der var en betydelig forskel mellem niveauet for den danske andel i DR's udbud og (især) forbrug og for de resterende dele af tv-landskabet. - TV 2 (og især de private kanaler hvor der er tale om skøn) trækker niveauet for den dansk producerede andel ned i både udbud og forbrug.

Ved at sammenligne tabel 7a og 14, der viser sammensætningen på programkategorier for udbudets og forbrugets forskellige dele for de offentlige kanaler, fremgår det igen, at DR både i 1993 og 1994 havde en større dansk andel i udbud og forbrug end TV 2. Sammenligningen viser også, hvordan seerne opprioriterede de dansk producerede dele i deres forbrug i forhold til udbudet, specielt i relation til TV 2, således som det er illustreret i nedenstående oversigt:

             1993        1994                
      Udbudets        Forbrugets  Udbudets       Forbrugets 
      danske del       danske del danske del       danske del 
DR:      64%     ->   72%        62%   ->   70%     
TV 2:     53%     ->   66%        52%   ->   68%     
DR / TV 2   59%     ->   69%        58%   ->   69%     

Forholdet viser sig naturligvis også i udnyttelsesgraden, der (bl.a.) er en konsekvens af seernes valg mellem kanaler og mellem forskellige dele af disses programflade, jævnfør nedenstående oversigt, der viser udnyttelsesgraden i udbudets tre dele:

                  Udnyttelsesgrad i 1994  
                            
          Dansk del af udbud Udenlandsk del af udbud Hele udbudet  
DR..................    8%     6%            7%       
                                
                                     
TV2.................    14%     7%            11%       
                                
                                     
DR/TV 2.............    11%     7%            9%       
                                 

For DR's vedkommende prioriterede seerne konsekvent den udenlandske del af udbudet lavere i deres forbrug af alle programkategorier - med én markant undtagelse, drama/fiktion. Den dansk producerede del af drama/fiktion var stort set den samme i både udbud og forbrug - måske fordi det er urealistisk med en højere udnyttelsesgrad?

Seerne opprioriterede de 100% dansk producerede nyheder stærkt i forbruget sammenlignet med udbudet, specielt i DR-forbruget. - Aktualitet nedprioriteredes i lige stort omfang for begge kanaler.

Reklameindslagene på TV 2 udgjorde kun en lidt mindre del af forbruget end af udbudet (fra 13% til 10% i 1993 og 9% i 1994). Det forholdt sig væsentligt anderledes med kanalernes egenreklame, der groft sagt blev halveret fra små 10% i udbudet til ca. 5% i forbruget. (Det synes altså at komme an på reklamens art, om seerne undgår/kan undgå reklameindslag - eller er der andre forklaringer?).

Tv-forbrugets spredning på national baggrund var mindre end spredningen i udbudet. - Nordisk producerede programmers andel blev reduceret. Der skete en svag reduktion af US-programmer i DR-forbruget og en svag forøgelse i TV 2- forbruget (hvor andelen i forvejen var større i udbudet). Tilsvarende, men stærkere modsat rettede bevægelser fandt sted i forbindelse med forbruget af udenlandsk og amerikansk drama/fiktion. Denne programkategori blev altså stærkt reduceret i DR-forbruget og kraftigt øget i TV 2-forbruget i forhold til andelen i de respektive udbud.